GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

Jak się do nas dostać?     

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1-18 marzec 2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,o których mowa wart. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo Oświatowe 21 marzec - 1 kwiecień 2022 r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 4 kwiecień, do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 5 -19 kwiecień 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 20 kwiecień 2022 r, do godz. 15:00

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do Gminnego Przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym 25 kwiecień - 4 maj 2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,o których mowa wart. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo Oświatowe 5 - 13 maj 2022 r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 maj 2022 r., do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 17 - 24 maj 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 30 maj 2022 r., do godz. 15:00

………………........................

(miejscowość, data)

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023*

Deklaruję, że moje dziecko będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………….…………….…………………………………………………………………………………..

pełna nazwa i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego


Dane identyfikacyjne dziecka

imiona

nazwisko

PESEL

data urodzenia

dzień

miesiąc

rok

Adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych

Adres miejsca zamieszkania dziecka

Numer telefonu

Czas pobytu dziecka w przedszkolu będzie wynosił ………. godzin dziennie tj. od ……... do …………
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.
podpisy rodziców/opiekunów prawnych: ........................... …………………………………

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do druku

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe)

I. Dane osobowe dziecka

imię

drugie imię

nazwisko

PESEL

data urodzenia

miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

II. Dane osobowe rodziców dziecka/opiekunów prawnych

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

nazwa firmy

adres firmy

telefon kontaktowy

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

nazwa firmy

adres firmy

telefon kontaktowy

III. Wybrane placówki

Nazwa i adres placówki

1.

2.

IV. Kryteria przyjęcia - (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)

Kryteria obowiązkowe (ustawowe - 10 pkt. za spełnienie każdego kryterium)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kryteria dodatkowe (określone przez organ prowadzący obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego)

1.

Obydwoje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mieszkający na terenie gminy Łaszczów pracują (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy

cywilnoprawnej), prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne, uczą się lub studiują- kryterium ma również zastosowanie w przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko. ( 5pkt.)

załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

2.

Jeden z rodziców(opiekunów prawnych) kandydata mieszkający na terenie gminy Łaszczów pracuje (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej), prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne, uczy się lub studiuje.(5 pkt.)

załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

3.

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. (4 pkt.)

załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

V. Deklarowany pobyt dziecka w placówce wychowania przedszkolnego:
Godziny pobytu dziecka w placówce: od ………….. do………..
VI. Oświadczenie
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………

………………………………..

…………………………………

data

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/ opiekuna prawnego

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950), oświadczam, że dane przedstawione we wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola są prawdziwe.

…………………………………

………………………………..

…………………………………

data

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/ opiekuna prawnego

Pouczenie:
 1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są dyrektorzy prowadzonych przez gminę Łaszczów przedszkoli wskazanych we wniosku.
 3. Podanie danych identyfikacyjnych jest obowiązkowe.
 4. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów, zawartych we wniosku, jest nieobowiązkowe, przy czym w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie spełnia.
UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć w placówce

Liczba punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną:

Punkty za kryteria ustawowe ..............

Punkty za kryteria dodatkowe ............

Podpisy członków Komisji:

1……………………….…………………

2………………………….………………

3.…………………………………………

Data……………………………...

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola do druku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie roku szkolnym 2022/2023

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 2. Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( dz. U. z 2017r. poz. 610)
 3. Statut Gminnego Przedszkola w Łaszczowie
 4. Zarządzenie Burmistrza Łaszczowa z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaszczów w roku szkolnym 2022/2023

Rozdział I Tok postępowania rekrutacyjnego

§1

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
 • Rozdanie ,, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023
 • określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu
 • ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie
 • przyjmowanie ,, Wniosków o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie na rok szkolny
 • ustalenie składu , terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przez kandydata
 • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny
 • potwierdzenie przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola
 • podanie do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych dzieci na rok szkolny .
 • rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
 • zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach:
 • na tablicy ogłoszeń dla rodziców
 • na stronie internetowej Gminnego Przedszkola w Łaszczowie
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łaszczowie
 1. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie na dany rok szkolny.
 2. ,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

Rozdział II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§2

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3-6 roku życia, oraz dzieci 7-letnie którym z uzasadnionych przyczyn odroczono realizacje obowiązku szkolnego.
 2. Dzieci 6 letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. Rekrutacja dzieci do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie odbywa się raz do roku .
 4. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.
 5. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na dany rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia, a rodzice dzieci już uczęszczających składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie. Złożenie podpisanej przez rodzica ( prawnego opiekuna dziecka) wniosku o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 6. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu , w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 7. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku
 8. §3
 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola niż liczba miejsc dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną.
 2. W przypadku, gdy liczba dzieci , którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na jej obszarze przewyższa liczbę miejsc w placówce, dyrektor zobowiązany jest poinformować Burmistrza Łaszczowa o nieprzyjęciu dziecka. Następnie Burmistrz musi pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne lub niepubliczne przedszkole, którego czas pracy będzie zbliżony do czasu pracy placówki o przyjęcie do której ubiegał się rodzic.
 3. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25.

Rozdział III. Harmonogram rekrutacji

§4

1.Dyrektor wywiesza szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający etapy postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa .

Rozdział IV. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

§5

 1. Do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Łaszczów.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.
 • wielodzietność rodziny dziecka ( ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
 • niepełnosprawność dziecka
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, , kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą
 1. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość – 10 pkt. za spełnienie każdego kryterium
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria , które określił organ prowadzący i przyznał im określoną liczbę punktów:

Kryteria dodatkowe

1. Obydwoje rodzice ( prawni opiekunowie) kandydata mieszkają na terenie gminy Łaszczów pracują ( zatrudnienie na podstawie umowy o pracę , umowy cywilnoprawnej), prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne, uczą się lub studiują – kryterium ma również zastosowanie w przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko . ( 5pkt.)

2.Jeden z rodziców ( opiekunów prawnych) kandydata mieszkający na terenie gminy Łaszczów pracuje ( zatrudnienie na podstawie umowy o prace, umowy cywilnoprawnej ) prowadzi działalność gospodarczą , prowadzi gospodarstwo rolne, uczy się studiuje. ( 5pkt.)

3.Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. (4 pkt.)

Rozdział V Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§6

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Gminnego Przedszkola w Łaszczowie.

2.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

 • przedstawiciel Rady Pedagogicznej- 3 osoby
 • przedstawiciel Rady Rodziców – 2 osoby

3.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Gminnego Przedszkola w Łaszczowie w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji opracowanym zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa

4.W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych kart w celu zapewnienia miejsc w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 5 ust. 2 .

5.W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 5 ust. 4

6.W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania . Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.

7.Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.

8.Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości :

 • listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych
 • ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

9.Listy o których mowa w §6 ust. 8 pkt. 1,2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Przedszkola w Łaszczowie. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

10.Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w §6 ust. 9 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście , opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

11.Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rozdział VI Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

§7

 1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:
  • wyznaczenie protokolanta
  • zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
  • zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola
  • zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola
  • kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego przez rodziców
  • nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania , sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej
  • pobranie wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola
  • organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.
  • Prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

 1. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:
 • sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców , czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach
 • weryfikowanie złożonych kart pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych
 • określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:
 • wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji.
 • udostępnienie regulaminu rekrutacji
 • wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji
 • wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców
 • sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe- zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym
 • wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców
 • rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

Rozdział VII Tryb odwoławczy

§8

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 8 ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej o którym mowa w § 8 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie

- dla rodziców dzieci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1)  dalej: RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole w Łaszczowie ul. Chopina 11a, 22-650 Łaszczów, tel: (84) 66 11 530, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można
  się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w jednym z poniższych celów:
 • wykonania umów;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z aktów prawnych związanych
  z realizacją zadań administratora
  w szczególności w związku z realizacją statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz  aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ochrony żywotnych interesów Państwa lub Państwa dzieci;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone Administratorowi danych;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody np. przetwarzanie danych w postaci wizerunku.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych, w tym odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem lub osobiście) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem,
  że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Podanie danych osobowych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody, lecz może być warunkiem uczestnictwa w konkursach lub innych szkolnych wydarzeniach. Jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi realizację celu dla jakiego są przetwarzane.
 1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

W Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie zgodnie z art. 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którego zadania zostały określone w art. 39 RODO. Inspektor Ochrony Danych
jest całkowicie niezależny w wypełnianiu swoich obowiązków. Jego zadaniem jest sprawdzanie czy obowiązki i zadania realizowane w Gminnym Przedszkole w Łaszczowie w zakresie przetwarzania danych są wypełniane zgodnie obowiązującymi przepisami.

Inspektor Ochrony Danych pełni swoją funkcję w sposób niezależny i z zachowaniem pełnej neutralności. Pełni funkcję doradczą, a nie decyzyjną. Doradza Administratorowi i jego pracownikom w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia, a ponadto jest odpowiedzialny za relacje z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie:

Katarzyna Piórko
ul. Chopina 11a

22-650 Łaszczów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie prosimy kierować się bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych na adres elektroniczny wskazany powyżej.