GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Regulamin rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r. poz. 610)

 3. Statut Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

 4. Zarządzenie Burmistrza Łaszczowa z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaszczów w roku szkolnym 2022/2023

 

Rozdział I Tok postępowania rekrutacyjnego

§1

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

 • Rozdanie ,, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

 • określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu

 • ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

 • przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie na nowy rok szkolny

 • ustalenie składu , terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przez kandydata

 • podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na nowy rok szkolny

 • potwierdzenie przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola

 • podanie do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych dzieci na rok szkolny .

 • rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 • zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach:

 • na tablicy ogłoszeń dla rodziców

 • na stronie internetowej Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łaszczowie

 1. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie na dany rok szkolny.

 2. ,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

 

 

 

Rozdział II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§2

 1. Do przedszkola  przyjmowane są dzieci od 3-6  roku życia, oraz dzieci 7-letnie którym z uzasadnionych przyczyn odroczono realizacje obowiązku szkolnego.

 2. Dzieci 6 letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 3. Rekrutacja dzieci do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie odbywa się raz do roku .

 4. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci  z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.

 5. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na dany  rok szkolny tj. od 1 września  do 31 sierpnia, a rodzice dzieci już uczęszczających składają deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie. Złożenie podpisanej przez rodzica ( prawnego opiekuna dziecka) wniosku o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki  i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 6. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu , w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

 7. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku,

§3

 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola niż liczba miejsc dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną.

 2. W przypadku, gdy liczba dzieci , którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na jej obszarze przewyższa liczbę miejsc w placówce, dyrektor zobowiązany jest poinformować Burmistrza Łaszczowa o nieprzyjęciu dziecka. Następnie Burmistrz musi pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne lub niepubliczne przedszkole, którego czas pracy będzie zbliżony do czasu pracy placówki o przyjęcie do której ubiegał się rodzic.

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25.

 

 

Rozdział III. Harmonogram rekrutacji

§4

1.Dyrektor wywiesza szczegółowy harmonogram rekrutacji  zawierający  etapy postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa .

 

 

 

 

 

Rozdział IV. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

§5

 1. Do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Łaszczów.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.

 • wielodzietność rodziny dziecka ( ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

 • niepełnosprawność dziecka

 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, , kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

 • objęcie dziecka pieczą zastępczą

 1. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość – 10 pkt. za spełnienie każdego kryterium

 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria , które określił organ prowadzący i przyznał im określoną liczbę punktów:

 

Kryteria dodatkowe

 

 

 

1. Obydwoje rodzice ( prawni opiekunowie) kandydata mieszkają na terenie gminy Łaszczów pracują ( zatrudnienie na podstawie umowy o pracę , umowy cywilnoprawnej), prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne, uczą się lub studiują – kryterium ma również zastosowanie w przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko . ( 5pkt.)

 

 

2.Jeden z rodziców ( opiekunów prawnych) kandydata mieszkający na terenie gminy Łaszczów pracuje ( zatrudnienie na podstawie umowy o prace, umowy cywilnoprawnej ) prowadzi działalność gospodarczą , prowadzi gospodarstwo rolne, uczy się studiuje. ( 5pkt.)

 3.Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. (4 pkt.)

 

 

 

 

 

 

Rozdział V Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§6

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Gminnego Przedszkola w Łaszczowie.

2.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

 • przedstawiciel Rady Pedagogicznej- 3 osoby

 • przedstawiciel Rady Rodziców – 2 osoby

3.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Gminnego Przedszkola w Łaszczowie w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji opracowanym  zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa

4.W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych kart w celu zapewnienia miejsc  w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 5 ust. 2 .

5.W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 5 ust. 4

6.W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej  Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania . Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy glosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.

7.Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.

8.Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości :

 • listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych

 • ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

9. Listy o których mowa w §6 ust. 8 pkt. 1,2 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Przedszkola w Łaszczowie. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

10.Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w §6 ust. 9 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście , opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

11.Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

 

Rozdział VI Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

§7

 1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

  • pobranie wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola

  • organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.

  • Prowadzenie prac komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

   • wyznaczenie protokolanta

   • zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

   • zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola

   • zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola

   • kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego przez rodziców

   • nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania , sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej

 

 1. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

 • sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców , czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach

 • weryfikowanie złożonych kart pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych

 • określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

 • wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji.

 • udostępnienie regulaminu rekrutacji

 • wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji

 • wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców

 • sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe- zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym

 • wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców

 • rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Rozdział VII Tryb odwoławczy

§8

 1.  

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 8 ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.

  3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.

  4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  o którym mowa w  § 8  ust. 3 w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.

  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.