GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Nr 8/2021/2022 

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

z dnia 17 grudnia 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim zarządzam, co następuje:

§1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w przedszkolu w grupie 5-latków od dnia 20.12.2021r. do 24.12. 2021 r. w związku z wystąpieniem w grupie 5-latków potwierdzonego wynikami badań przypadków zakażeń SARS-COV-2 u dzieci.
  2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1 zajęcia w grupie 5-latków będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493). 

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

Jolanta Chodurska