GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

                                                                                                                                                                                Łaszczów, 14.04.2021 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKKRUTACYJNEGO – LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

  1. Binduga Lena

Szanowni Państwo,

gorąco zachęcam do obejrzenia filmu edukacyjnego pn. "Rozwój dziecka", który przygotowaliśmy wspólnie z psycholog Beatą Liwowską.

 

Bezpośredni link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=Eao2j4IoKPg


Wszystkie filmy  przygotowane w ramach cyklu dostępne są na stronie:

wspierajmarzenia.plDawid Wiejata
koordynator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"

Dnia 23.03.2021r.

odbyło się zebranie Komisji Rekrutacyjnej przy Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie.

Komisja zapoznała się z regulaminem i harmonogramem rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie.

Komisja przeanalizowała i sprawdziła 42 wnioski.

W wyniku weryfikacji wyłoniła 28 kart z brakującymi dokumentami - lista dzieci niezakwalifikowanych.

Poprawnych wniosków było 14 - lista dzieci zakwalifikowanych.

Po dostarczeniu odpowiednich dokumentów Komisja zostanie powołana w drugim terminie, w celu dokonania dalszej rekrutacji.

                                                                                         

                                                                                            Przewodniczący Komisji: Grażyna Ponikowska-Czok

Listy dzieci będą wywieszone na drzwiach przedszkola.

W związku z pandemią koronawirusa zwiększono obostrzenia w całym kraju.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców

od 27 marca do 9 kwietnia 2021r. nasze przedszkole będzie zamknięte.

 

Łaszczów, dnia………………………….

……………………………………………

……………………………………………

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

 

…………………………………………..

………………………………………….

Adres do korespondencji

 

POTWIERDZENIE WOLI

 

 

Niniejszym potwierdzam wole przyjęcia mojej/jego córki/syna:………………………………

Imię i nazwisko dziecka

do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie na rok szkolnym 2021/2022r.

 

Jednocześnie deklaruję:

 

Tak

Nie

Zajęcia religii rzymskokatolickiej*, prawosławnej, innej, jakiej?.....................

 

 

 

Ponadto, wyrażam zgodę:

 

Tak

Nie

Na podjęcie przez przedszkole działań związanych z ratowaniem zdrowia i życia dziecka. (udzielanie pomocy przez pracowników służby medycznej, odwiezienie do placówki medycznej, w tym udzielenie pomocy przez pracowników służby medycznej, odwiezienie do placówki medycznej przez pogotowie ratunkowe w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicem- prawnym opiekunem)

 

 

Na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby przedszkola

 

 

Na okresową kontrolę stanu czystości mojego dziecka na zasadach zgodnych ze stanowiskiem Instytutu Matki i Dziecka z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarkę oraz pomiaru temperatury.

 

 

Na wyjazdy i wyjścia dziecka na wycieczki piesze i autokarowe w roku szkolnym 2021/2022 organizowane przez Gminne Przedszkole.

 

 

 

*Proszę właściwe podkreślić

 

………………………………………………… ………………………………………………….

Podpis matki/ opiekuna prawnego Podpis ojca/opiekuna prawnego