GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

W związku z sytuacją w kraju spowodowaną koronawirusem

termin rekrutacji dzieci

do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie na rok szkolny  2020/2021

przedłużony jest do 25 marca 2020 r. 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola prosimy składać drogą elektroniczną na adres:

         e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w wersji papierowej

prosimy składać w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie po 25 marca 2020 r.

Rodzicu

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora.

              https://www.gov.pl/web/edukacja

 

Inspektor Ochrony Danych

W Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie zgodnie z art. 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którego zadania zostały określone w art. 39 RODO.

Inspektor Ochrony Danych jest całkowicie niezależny w wypełnianiu swoich obowiązków. Jego zadaniem jest sprawdzanie
czy obowiązki i zadania realizowane w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie w zakresie przetwarzania danych są wypełniane zgodnie obowiązującymi przepisami.

Inspektor Ochrony Danych pełni swoją funkcję w sposób niezależny i z zachowaniem pełnej neutralności. Pełni funkcję doradczą, a nie decyzyjną. Doradza Administratorowi i jego pracownikom w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia, a ponadto jest odpowiedzialny za relacje z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl


Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie:

Katarzyna Piórko
ul. Chopina 11A

22-650 Łaszczów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie prosimy kierować bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych na adres elektroniczny wskazany powyżej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie

- dla rodziców dzieci

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1) dalej: RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedszkole w Łaszczowie, ul. Chopina 11A, 22-650 Łaszczów, tel. (84)6611530, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.

 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można
  się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w jednym z poniższych celów:

 • wykonania umów;

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z aktów prawnych związanych
  z realizacją zadań administratora
  w szczególności w związku z realizacją statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
  aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • ochrony żywotnych interesów Państwa lub Państwa dzieci;

 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone Administratorowi danych;

 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody np. przetwarzanie danych w postaci wizerunku.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych, w tym odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.

 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 RODO;

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem lub osobiście) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem,
  że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 2. Podanie danych osobowych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,

 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody, lecz może być warunkiem uczestnictwa w konkursach lub innych szkolnych wydarzeniach. Jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi realizację celu dla jakiego są przetwarzane.

 1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

 

 
 

w zakresie profilaktyki zdrowotnej
w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich
przypadkami zachorowań na koronawirusa:
 
 
 
 
 
Dzieci, nauczyciele i pracownicy przedszkola
poznali podstawowe zasady mycia rąk i zachowania zasad higieny,
by uniknąć zachorowań na koronawirusa.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się i przestrzegania zasad profilaktyki zdrowotnej.

27 LUTEGO 2020 R.

WYBRALIŚMY SIĘ DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W ŁASZCZOWIE

PRZEZ CHWILĘ WCZULIŚMY SIĘ W ROLĘ ASTRONAUTY

MIELIŚMY OKAZJĘ PRZEBYWAĆ W KOSMOSIE

PODZIWIALIŚMY PIĘKNY MODEL UKŁADU SŁONECZNEGO

JAKI PRZYGOTOWALI NASI STARSI KOLEDZY

POZNALIŚMY WIELE CIEKAWOSTEK O KOSMOSIE