GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

OGŁOSZENIE

Prosimy Rodziców o potwierdzenie zapisu dziecka

do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

na rok szkolny 2020/2021.

Potwierdzenie woli należy pobrać ze strony i złożyć u Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

lub wrzucić do skrzynki pocztowej przed wejściem do przedszkola.

Lista dzieci zakwalifikowanych

Rok urodzenia 2014

1.Koza Aleks

2.Kuropatnicka Kamila

 

Rok urodzenia 2015

1.Błachuta Mateusz

2.Steciuk Anastazja

3.Wolski-Rzewulski Gabriel

 

Rok urodzenia 2016

1. Bodeńko Lena

2.Huk Zofia

3.Karwański Jakub

4.Kowalik Gabriel

5.Koza Filip

6.Kozłów Zuzanna

7.Mielniczuk Miłosz

8.Warmiński Hubert

9.Zielonka Malwina

 

Rok urodzenia 2017

1.Drąszcz Wiktor

2.Kowalik Sebastian

3.Łagowski Michał

4.Socka Jowita

5.Zyza Aleksandra

 

Rok urodzenia 2018

1.Ogryzko Hanna

2.Pisowicz Maciej

3.Skowroński Karol

 

Lista dzieci niezakwalifikowanych z powodu braku odpowiednich oświadczeń

(Wzory oświadczeń można pobrać ze strony)

Rok urodzenia 2015

1.Wasyluk Sebastian oświadczenie o dochodach, oświadczenie o wielodzietności

2.Wawrzusiszyn Łucja oświadczenie o wielodzietności

 

Rok urodzenia 2016

1.Byś Dominik oświadczenie o wielodzietności

2.Jarszak Nikodem oświadczenie o zatrudnieni

3.Szopa Marcel oświadczenie dochodach, oświadczenie o niepełnosprawności

4.Wawrzusiszyn Oliwia oświadczenie o wielodzietności

 

Rok urodzenia 2017

1.Niedźwiedż Alan oświadczenie o wielodzietności

2.Olech Maja oświadczenie o wielodzietności

3.Wawrzusiszyn Przemysław oświadczenie o wielodzietności

4.Zwolan Szymon oświadczenie dochodach, oświadczenie o zatrudnieniu

 

Rok urodzenia 2018

1.Bednarski Franciszek oświadczenie o wielodzietności

2.Bednarski Michał oświadczenie o wielodzietności

3.Ozimek Tomasz oświadczenie o zatrudnieniu

 

 

 

………………………………                                                                                                                                                data  ……………………………..

imię i nazwisko Wnioskodawcy                                                                                                                                                                                                                       

……………………….........

       adres zamieszkania

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, iż dziecko ………………………………………………. kandydujące do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/ punktu przedszkolnego jest członkiem rodziny wielodzietnej.1

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                                                               podpis

  

1zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) – wielodzietnością rodziny oznacza rodzinę

wychowującą troje i więcej dzieci.

 

 

 

 

 

………………………………                                                                                                                                                                            data……………………..

imię i nazwisko Wnioskodawcy                                                                                                                                                                                                                                                                

……………………….........

adres zamieszkania

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisana/any…………………………………, oświadczam ,że kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, nie przekracza 100% kwoty określonej w art.5 ust.1 ustawie oświadczeniach rodzinnych.

 

………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 podpis

 

 

 

 

 

………………………………                                                                                                                                        Łaszczów, dnia ……...…………..

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………….........

adres do korespondencji

 

 

 

POTWIERDZENIE WOLI

Zapisu dziecka do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

 

Potwierdzamy wolę zapisu dziecka ……………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia dziecka ………………………………………………………………

Do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia na rok szkolny 2020/2021.

 

Jednocześnie:

  • Deklaruję czas pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach od ……….. do ……..….. oraz korzystanie w tym czasie z ……………….. posiłków

podać ilość

  • Upoważniam/y do odbioru dziecka z przedszkola poniższe osoby:

Imię i Nazwisko oraz stopień pokrewieństwa.

  1. ………………………………………………………….. Tel. ………………………

  2. ………………………………………………………….. Tel ……………………….

  3. ………………………………………………………….. Tel ……………………….

 

 

 

                                                                                                                                         …………………………………........................................................

                                                                                                                                                                              podpis matki/opiekuna prawnego podpis ojca/ opiekuna prawnego