WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku na tablicy informacyjnej w przedszkolu zostały opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie na rok szkolny 2018/2019.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o dostarczenie do 25 maja2018r. oświadczenia woli będącego potwierdzeniem chęci zapisania dziecka do Przedszkola.

Oświadczenia prosimy składać w sekretariacie w godzinach jego otwarcia (wzór poniżej). Brak złożenia deklaracji potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszym Przedszkolu.

 

 

………………………………………………………….
( Imię i Nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)             Łaszczów, dnia..........................
………………………………………………………….
Adres do korespondencji
                                                                                                                                 

 

                                                        POTWIERDZENIE WOLI
                                        Zapisu dziecka do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

Potwierdzamy wolę zapisu dziecka ………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia dziecka …………………………………………………………………………………………

Do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia na rok szkolny 2018/2019.

Jednocześnie :
     • Deklaruję czas pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach od……………. do……………..

oraz korzystanie w tym czasie z …………………………… posiłków
                                                             podać ilość

      • Upoważniam/y do odbioru dziecka z przedszkola poniższe osoby : Imię i Nazwisko stopień pokrewieństwa 

1)…………………………………………………………………………….  Tel. ………………………………………..
2)…………………………………………………………………………….  Tel.  ………………………………………
3)……………………………………………………………………………   Tel……………………………………….

 

 

………………………………………………                          ……………………………………………………
podpis matki/prawnego opiekuna                                     podpis ojca / prawnego opiekuna

 
 
 
 

Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności

 

 

Harmonogram rekrutacji do Gminnego Przedszkola

w roku szkolnym

2018/2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 rodzice dzieci urodzonych

w latach 2012- 2014

ubiegających się o przyjęcie do przedszkola

będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym

zgodnie z poniższym harmonogramem

 

 

 Od dnia

Do dnia

01 marca

12 marca   2018r.

Rozdanie i zebranie od rodziców deklaracji – potwierdzenie woli kontynuacji przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym

 

12 marca

 

09 kwietnia 2018r.

 

Składanie przez rodziców wniosku o przyjęcie dziecka wraz z niezbędnymi dokumentami

 

Powołanie komisji rekrutacyjnej przez dyrektora

I etap

rekrutacja

wg. kryteriów określonych

w ustawie

o systemie oświaty

 

Podanie do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych

i listę dzieci niezakwalifikowanych

 

 

09 kwietnia

 

 

30 kwietnia

 

 

II etap

rekrutacji 

wg. kryteriów ustalonych

przez dyrektora przedszkola

w uzgodnieniu

z Burmistrzem

Przyjęcie dzieci według kryteriów i liczby punktów

 

 

 

 

04 maja 2018r.

 

 

18 maja 2018r.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego – lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

Procedura

odwoławcza

 

 

 

 

11 maja

 

 

 

18 maja                                     

 

 

Przyjmowanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 

 

Do 23 maja

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów

 

 

Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata przez Komisję rekrutacyjną

 

26 maja

 

 

 

 

30 maja

 

 

 

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola

Dyrektor  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie  7 dni od dnia otrzymania odwołania

30 maja 31 sierpnia 2018r. Rekrutacja uzupełniająca

 

  KRYTERIA NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

 I KANDYDACI ZAMIESZKALI NA TERENIE GMINY

 

1. Liczba kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc w przedszkolu - wszyscy zakwalifikowani kandydaci zostają przyjęci do przedszkola

2. Liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w przedszkolu - rekrutacja

 

ETAP I - KRYTERIA USTAWOWE

ART. 20C UST.2 I 3 USTAWY

 

1) wielodzietność rodziny kandydata; (1pkt.)

2) niepełnosprawność kandydata; (1pkt.0

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; (1pkt.)

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; (1pkt.)

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; (1pkt.)

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (1pkt.)

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą; (1pkt.)

 

ETAP II - KRYTERIA OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

ART. 20C. UST. 4,5,6

 

a)   5 latki, 6latki z II półrocza z obwodu naszej gminy - (1pkt.);

b)   praca zawodowa rodziców/opiekunów - (praca obojga rodziców - 2 pkt., praca jednego rodzica - 1pkt.);

c)   czas pobytu dziecka w przedszkolu określony przez rodziców - (3 godziny ponad podstawę programową - 3pkt., 2 godziny - 2 pkt., 1 godzina - 1pkt.);

d)   rodzeństwo uczęszczające do przedszkola - (1pkt.)

        Data przyjęcia deklaracji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu
w Łaszczowie w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. Dane dziecka:

 

Imię i nazwisko dziecka

 

 

Data i miejsce urodzenia

 

 

PESEL dziecka

 

 

 

Adres zameldowania

 

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

 1. Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka:

 

Imię i nazwisko matki/opiekunki

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Miejsce pracy

 

 

 

Tel. kontaktowy

 

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

 

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Miejsce pracy

 

 

 

Tel. kontaktowy

 

 

 

 1. Deklarowany pobyt dziecka w placówce:

            Godziny pobytu dziecka w placówce: od ………………..   do ………………………

 

 1. Deklarowana liczba posiłków ………       śniadanie , obiad, podwieczorek

 

 

 1. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku

(np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie , itp.)

 1.  

6.   Deklaracja i oświadczenie

 1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego mojej/ mojego córki/syna
 2.  

 

 1. Oświadczam, że:
 1. wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,
 2. niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych               w deklaracji,
 3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łaszczów, dnia ……………….                             ………………………………………..

                                                               (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO  GMINNYM PRZEDSZKOLU
W ŁASZCZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1.Dane dziecka:

Imię ( imiona) i Nazwisko dziecka

 

 

Data i miejsce urodzenia dziecka

 

 

PESEL dziecka

 

 

 

Adres miejsca zamieszkania dziecka

 

 

 

2.Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka:

Imię i Nazwisko matki/opiekunki

 

 

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Miejsce pracy

 

 

 

Tel. kontaktowy

 

 

 

 

Imię i Nazwisko ojca/opiekuna

 

 

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Miejsce pracy

 

 

 

Tel. kontaktowy

 

 

 

 

     3.Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu  ……………godzin dziennie , od ……. …do…….. ..                                                     

    4.Deklarowana liczba posiłków ………    śniadanie , obiad, podwieczorek

5 . Dodatkowe informacje o dziecku

(np. stan zdrowia, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie , itp.)

 1.  
 2.  
 1. WYMAGANE DO WNIOSKU OŚWIADCZENIA , ZGODY I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW DZIECKA ( zaznaczyć właściwe –X)
  •  

 zobowiązuję się doregularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie

 •  

 zobowiązuję się do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo(zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 statutu przedszkola)

 zobowiązuję się do przeprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją                             i funkcjonowaniem przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity           Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów przyjęcia dziecka określonych w Ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz dodatkowych określonych przez organ prowadzący. (Art. 20 c).

1.oświadczenie o wielodzietności rodziny,

2. opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

3. orzeczenie o niepełnosprawności rodzica dziecka,

4. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, prawomocny wyrok sadu,

5.dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą

6 inne…………………………………………………………………………….

Załączniki składane sąw oryginale, notarialnej poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu( zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego); mogą być składane także w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

 

Łaszczów, dnia ………………………………………………………………

                                                                                        (czytelny podpis rodzica/opiekuna)