GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

Raport dostępności        RODO          tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy wzięli udział w akcji pomocy uchodźcom z Ukrainy "Dzieci do Dzieci".
Dziękujemy za przyniesione produkty i artykuły spożywcze, higieniczne, kosmetyczne i szkolne. 
Dary zostały przekazane na przejścia graniczne w Dołhobyczowie i Hrebennym oraz do tymczasowych noclegowni w Łaszczowie.
Akcji jeszcze nie kończymy. Nasz punkt zbiórki darów jest nadal czynny aż do odwołania.
Jeszcze raz pięknie dziękujemy.
Jolanta Chodurska
Dyrektor Przedszkola

Gminne Przedszkole w Łaszczowie włącza się do akcji pomocy dla uchodźców z Ukrainy:

W szczególności potrzebujemy:

- artykuły szkolne ( bloki, kartony, kolorowanki, kredki, flamastry, farby, nożyce itp.)

- artykuły higieniczne ( szczoteczki do zębów, pasty do zębów, chusteczki higieniczne, mydło w płynie, pampersy, chusteczki mokre dla dzieci, podpaski, płyny higieniczne, itp.)

- żywność dla dzieci: słodycze, mleko modyfikowane, kaszki błyskawiczne, musy,  itp.

Na chwilę obecną nie zbieramy odzieży.

Nr 10/2021/2022 

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

z dnia 9 lutego 2022r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim zarządzam, co następuje:

 §1

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w przedszkolu w grupie 5-latków od dnia 09.02.2022r. do 14.02. 2022 r. w związku z wystąpieniem w grupie 5-latków potwierdzonego wynikami badań przypadków zakażeń SARS-COV-2 u nauczyciela .

2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1 zajęcia w grupie 5-latków będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                  Dyrektor Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

                                                                                                                           Jolanta Chodurska

Harmonogram rekrutacji do Gminnego Przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 

Od 07.02. do 25. 02. 2022r. wydawanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w Gminnym Przedszkolu w Łaszczowie w roku szkolnym 2022/2023

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1-18 marzec2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynność, o których jest mowa w art. 150 ust. 7ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe

21 marzec – 1 kwiecień 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 kwietnia do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

5-19 kwiecień 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

20 kwiecień 2022r. , do godz. 15.00

 

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25 kwiecień – 4 maj 2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynność, o których jest mowa w art. 150 ust. 7ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe

5-13 maj 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 maj 2022r. do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

17-24 maj 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

30 maj 2022r.do godz. 15.00

 

Regulamin rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Łaszczowie roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r. poz. 610)

  3. Statut Gminnego Przedszkola w Łaszczowie

  4. Zarządzenie Burmistrza Łaszczowa z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaszczów w roku szkolnym 2022/2023

 

Rozdział I Tok postępowania rekrutacyjnego

§1

  1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje: