GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE


tel: (84) 66 11 530

 

 

Jak się do nas dostać?     

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1-15 marzec 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,o których mowa wart. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo Oświatowe 18-29 marzec 2019 r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5 kwiecień, do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 8-12 kwiecień 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 17 kwiecień 2019 r, do godz. 15:00

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do Gminnego Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym 24-30 kwiecień 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,o których mowa wart. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo Oświatowe 6-10 maj 2019 r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 maj 2019 r., do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 20-24 maj 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 29 maj 2019 r., do godz. 15:00

………………........................

(miejscowość, data)

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020*

Deklaruję, że moje dziecko będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………….…………….…………………………………………………………………………………..

pełna nazwa i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego


Dane identyfikacyjne dziecka

imiona

nazwisko

PESEL


data urodzenia

dzień

miesiąc

rok

Adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych

Adres miejsca zamieszkania dziecka

Czas pobytu dziecka w przedszkolu będzie wynosił ………. godzin dziennie tj. od ……... do …………
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.
podpisy rodziców/opiekunów prawnych: ........................... …………………………………

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe)

I. Dane osobowe dziecka

imię

drugie imię

nazwisko

PESEL

data urodzenia

miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

II. Dane osobowe rodziców dziecka/opiekunów prawnych

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

nazwa firmy

adres firmy

telefon kontaktowy

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

nazwa firmy

adres firmy

telefon kontaktowy

III. Wybrane placówki

Nazwa i adres placówki

1.

2.

IV. Kryteria przyjęcia - (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)

Kryteria obowiązkowe (ustawowe - 10 pkt. za spełnienie każdego kryterium)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kryteria dodatkowe (określone przez organ prowadzący obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego)

1.

Obydwoje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mieszkający na terenie gminy Łaszczów pracują (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy

cywilnoprawnej), prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne, uczą się lub studiują- kryterium ma również zastosowanie w przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko. ( 5pkt.)

załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

2.

Jeden z rodziców(opiekunów prawnych) kandydata mieszkający na terenie gminy Łaszczów pracuje (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej), prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne, uczy się lub studiuje.(5 pkt.)

załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

3.

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. (4 pkt.)

załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

V. Deklarowany pobyt dziecka w placówce wychowania przedszkolnego:
Godziny pobytu dziecka w placówce: od ………….. do………..
VI. Oświadczenie
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………

………………………………..

…………………………………

data

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/ opiekuna prawnego

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600), oświadczam, że dane przedstawione we wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów edukacyjnych związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola oraz z prowadzoną rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

…………………………………

………………………………..

…………………………………

data

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/ opiekuna prawnego

Pouczenie:
  1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457).
  2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są dyrektorzy prowadzonych przez gminę Łaszczów przedszkoli wskazanych we wniosku.
  3. Podanie danych identyfikacyjnych jest obowiązkowe.
  4. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów, zawartych we wniosku, jest nieobowiązkowe, przy czym w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie spełnia.
UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć w placówce

Liczba punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną:

Punkty za kryteria ustawowe ..............

Punkty za kryteria dodatkowe ............

Podpisy członków Komisji:

1……………………….…………………

2………………………….………………

3.…………………………………………

Data……………………………...