Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017, poz. 597, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), zalecam Państwu podjęcie działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo uczniów w okresie letnim, a w szczególności w czasie wakacji z uwzględnieniem przepisów i zaleceń dotyczących działań przeciwepidemicznych. Potrzeba swobody i zwiększonej aktywności ruchowej (spowodowana pandemią i porą letnią) stawiają przed szkołami i rodzicami poważne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa spędzania przez uczniów czasu wolnego.

Przeciwdziałanie korzystaniu przez dzieci i młodzież szkolną z nieodpowiednich kąpielisk i innych miejsc zabaw i rekreacji jest podstawowym działaniem profilaktycznym realizowanym przez szkołę. Wykorzystując możliwości nauczania zdalnego - należy poruszyć następujące zagadnienia:

· omówić zagrożenia występujące w okresie letnim w danej miejscowości, dzielnicy lub najbliższej okolicy,

· przekazywać treści które pozwolą zrozumieć niebezpieczeństwo wynikające z korzystania z nieodpowiednich miejsc rekreacji i kąpieli,

· uświadomić potrzebę informowania osoby dorosłej o zaobserwowanych zagrożeniach,

· przekazać (przypomnieć) zasady wzywania i udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia,

· poinformować ogół społeczności szkolnej o stworzonych przez szkołę możliwościach korzystania z bezpiecznych obiektów szkolnych lub gminnych (miejskich).

Powyższe zagadnienia powinny uwzględniać przestrzeganie przepisów i zaleceń dotyczących epidemii związanej z COVID-19.

W związku z okresem wakacyjnym, zwracam się także z prośbą o podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wypadkami wśród dzieci i młodzieży korzystających z przyszkolnych obiektów sportowych. Dlatego proszę o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego wszelkich urządzeń infrastruktury sportowej ze szczególnym uwzględnieniem trwałości zamocowania bramek piłkarskich

oraz masztów wraz z tablicami do piłki koszowej. Konieczne jest również określenie warunków (regulaminów) korzystania z tych obiektów.

Jednocześnie przypominam, że dyrektorzy szkół i placówek są odpowiedzialni za organizację bezpiecznych warunków przebywania dzieci i młodzieży na terenie przyszkolnych obiektów sportowych, również podczas wakacji.

Poradniki i pomocne informacje można znaleźć na stronach m.in.: · Ministerstwa Edukacji Narodowej - bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2