GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE

 RODO              tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

Szanowni Państwo,

w czerwcu 2019 roku Sejm RP przyjął uchwałę o następującej treści: "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Bitwy Warszawskiej dla zachowania niepodległości przez Polskę i zatrzymania bolszewickiej nawały na Europę Zachodnią, ustanawia rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej".

Sytuacja epidemiczna trwająca w naszym kraju od marca 2020 r. uniemożliwiła jednostkom systemu oświaty (szkołom, przedszkolom) godne uczczenie 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej poprzez organizację cyklicznych przedsięwzięć służących upamiętnieniu tego wydarzenia.

Chcąc wspomóc szkoły w realizacji jednego z głównych kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020, w szczególności zaś w wychowaniu do wartości i kształtowaniu postaw patriotycznych poprzez upowszechnienie wiedzy o kluczowych dla Polski wydarzeniach  historycznych, Delegatura w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie włączyła się w obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej organizowane w Tomaszowie Lubelskim.

Jednym z wielu przedsięwzięć podjętych przez Komitet Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim jest adresowany do dzieci i młodzieży Konkurs Historyczny „Cud nad Wisłą 1920”. Organizatorzy Konkursu zaplanowali przyznanie 100 atrakcyjnych nagród na 100-lecie  Bitwy. Biorąc pod uwagę wysoką wartość wychowawczą przedsięwzięcia, a także pamiętając o tym, że sytuacja epidemiczna ograniczyła dzieciom i młodzieży możliwość publicznego prezentowania swoich uzdolnień, zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość do udziału w Konkursie.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się do Państwa (konsultantów, doradców metodycznych) z prośbą o wsparcie przedmiotowego przedsięwzięcia poprzez przekazanie niniejszej wiadomości nauczycielom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, historii, plastyki, języka polskiego i zachęcenie do udziału w konkursie.

W załączeniu: Regulamin Konkursu.

 

Wszelkich informacji szczegółowych w sprawie konkursu udzielają wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu: starszy wizytator Barbara Krawczyk (tel. 84 638 57 43 w. 22), wizytator Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk (tel. 84 638 57 43 w. 32), wizytator Andrzej Świątek (tel. 84 638 57 43 w. 39).

 

Barbara Krawczyk

 

starszy wizytator

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Delegatura w Zamościu

 

ul. Lwowska 19, 22-400 Zamość

tel. 84 63 85 743 wew. 22

 

Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną jest Lubelski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin

 Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym:iod@kuratorium.lublin.pl

Informacje o Pani/Pana uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem: https://www.kuratorium.lublin.pl/?m=137

 Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera. 

 

Dziękujemy.

 

 „…Matka Boża dała Mu złamać hordy bolszewickie w dzień Swego Wniebowzięcia”.

 

Maksymilian Maria Kolbe

Regulamin Konkursu Historycznego „Cud nad Wisłą 1920”

 

 

1. Organizatorzy:

 

 1. Głównym organizatorem Konkursu jest Komitet Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim.

 

 1. Współorganizatorem Konkursu jest Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

 

2. Patronat:

 

 1. Patronat honorowy: organizator wystąpił o objęcie Konkursu patronatem Prezesa Rady Ministrów.

 

 1. Patronat medialny: Radio Lublin, TVP Lublin, Katolickie Radio Zamość.

 

3. Cele Konkursu:

 

 1. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych oraz szacunku dla symboli narodowych; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej.

 

 1. Popularyzowanie wiedzy o wojnie polsko-bolszewickiej 1919 - 1921 roku; przybliżenie postaci historycznych, uczestników Bitwy Warszawskiej.

 

 1. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

 

 1. Kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości artystycznej.

 

4. Przedmiot i tematyka Konkursu:

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej/literackiej upamiętniającej przełomową bitwę wojny polsko-bolszewickiej zwaną „Cudem nad Wisłą”.

 

 1. Praca plastyczna (zgodnie z kategorią określoną w punkcie 5) może stanowić dowolne nawiązanie do wydarzeń zwanych „Cudem nad Wisłą” bądź przyjąć formę plakatu promującego obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

 

 1. Praca literacka może przyjąć:

 

 1. formę rozprawki, której tematem będą rozważania: „Bitwa Warszawska – Cud nad Wisłą czy efekt genialnej strategii?”,

 

 1. utworu poetyckiego, inspirowanego wydarzeniami Bitwy Warszawskiej.

 

 1. Premiowane będą prace charakteryzujące się pomysłowością, oryginalnością i samodzielnością wykonania.

5. Uczestnicy i kategorie:

 

 1. Dzieci w wieku przedszkolnym – praca plastyczna stanowiąca dowolne nawiązanie do tematyki konkursu

 

(techniki dowolne).

 

 1. Uczniowie szkół podstawowych kl. I – III - praca plastyczna stanowiąca dowolne nawiązanie do tematyki konkursu (techniki dowolne).

 

 1. Uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VIII – plakat promujący obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej (techniki dowolne, w tym grafika komputerowa).

 

 1. Uczniowie szkół ponadpodstawowych – praca literacka – do wyboru rozprawka lub utwór poetycki (zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 6)

 

6. Wymagania techniczne dotyczące prac konkursowych:

 

 1. Wymagany format prac plastycznych (poza pracami wykonanymi techniką komputerową): A3 lub A2.

 

 1. Prace plastyczne wykonane w technologii cyfrowej, winny być zapisane w popularnym formacie

 

(np.: .JPG, .PNG, .BMP).

 

 1. Praca literacka powinna być zredagowana na stronie A4 z marginesami o szerokości 2,5 cm, przy użyciu czcionki Times New Roman o rozmiarze 12, z odstępem między wierszami o wartości 1,5 cm (przy czym praca w kategorii rozprawka winna liczyć nie mniej niż 250 słów).

 

7. Termin nadsyłania prac:

 

Prace należy przesłać/dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dn. 23 czerwca 2020 r.

 

8. Ocena prac konkursowych:

 

 1. Oceny nadesłanych/dostarczonych prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

 1. Komisja Konkursowa spośród wszystkich prac wyłoni 100 prac, których wykonawcy otrzymają tytuł laureata i nagrodę rzeczową.

 

 1. O wynikach Konkursu, miejscu i sposobie wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

 

 1. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się (jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli) w dniu 15 sierpnia

 

2020 r. podczas obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim.

 

9. Ustalenia organizacyjne:

 

 1. Każdy uczestnik deklaruje chęć udziału w konkursie, rejestrując się w elektronicznej bazie danych Konkursu, poprzez wypełnienie kolejnych sekcji formularza zgłoszeniowego, po kliknięciu w poniższy link zgłoszeniowy: https://forms.gle/sBNweqLeSPCUSfDQ9

 

Elektronicznej deklaracji z podaniem wymaganych informacji należy dokonać w terminie

 

do dn. 15 czerwca 2020 r.

 

Po wypełnieniu powyższego formularza zgłoszeniowego i zaakceptowaniu regulaminu Konkursu,

 

na podany adres e-mail Uczestnika, przesłane zostanie potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonej rejestracji wraz z linkiem do skrzynki pocztowej, na którą można przesłać pracę konkursową w wersji elektronicznej.

 1. Prace plastyczne wykonane w technologii cyfrowej należy przesłać drogą mailową na adres pozyskany w wyniku uprzedniej rejestracji.

 

 1. Prace pisemne (rozprawka/utwór poetycki) zapisane w popularnym formacie (.DOCX) należy przesłać drogą mailową na adres pozyskany w wyniku uprzedniej rejestracji.

 

 1. Prace plastyczne wykonane technikami tradycyjnymi należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do wskazanych poniżej miejsc:

 

Przedszkola

 

Miasto Zamość

 

 

Powiat biłgorajski

 

Powiat hrubieszowski

 

 

Powiat tomaszowski

Powiat zamojski

Przedszkole

 

 

 

Samorządowe

 

Miejskie Przedszkole

 

 

 

Przedszkole

Zespół Szkół

Miejskie Nr 2

 

 

 

Przedszkole Nr 1

 

 

 

 

Nr 5

 

 

 

Samorządowe

w Krasnobrodzie,

w Zamościu,

 

 

 

 

w Biłgoraju,

 

 

w Hrubieszowie,

 

 

 

Nr 1

ul. Lelewela 37,

ul. Gminna 32,

 

 

 

 

 

ul. Listopadowa 4, 22-

 

 

 

w Tomaszowie

22-440

 

 

 

 

ul. Długa 84,

 

 

 

 

22-400 Zamość

 

 

 

 

 

 

500 Hrubieszów

 

 

 

Lubelskim,

Krasnobród

 

 

 

23-400 Biłgoraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Chocimska 17,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-600 Tomaszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubelski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Zamość

 

 

Powiat biłgorajski

 

 

 

Powiat

 

 

Powiat

Powiat zamojski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrubieszowski

 

 

tomaszowski

 

Szkoła

 

 

Szkoła Podstawowa

 

 

 

Szkoła

 

 

Szkoła

Zespół Szkół

Podstawowa Nr 6

 

 

 

Nr 1 w Biłgoraju,

 

 

Podstawowa Nr 3

 

 

Podstawowa Nr 2

w Krasnobrodzie

w Zamościu,

 

 

 

ul. 3 Maja 3,

 

 

w Hrubieszowie,

 

 

w Tomaszowie

ul. Lelewela 37,

ul. Orla 5, 22-400

 

 

 

23-400 Biłgoraj

 

 

ul. Zamojska 16,

 

 

Lubelskim,

22-440

Zamość

 

 

 

 

 

 

22-500 Hrubieszów

 

 

ul. Żołnierzy

Krasnobród

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Września 1,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-600 Tomaszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubelski

 

Szkoły ponadpodstawowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Zamość

 

 

Powiat biłgorajski

 

Powiat

 

Powiat

Powiat zamojski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrubieszowski

 

tomaszowski

 

Liceum

 

 

Zespół Szkół

 

 

 

I Liceum

 

Zespół Szkół Nr 2

Zespół Szkół

Ogólnokształcące Nr

 

Zawodowych

 

 

 

Ogólnokształcące

 

w Tomaszowie

w Krasnobrodzie

2 w Zamościu,

 

 

i Ogólnokształcących

 

w Hrubieszowie,

 

Lubelskim,

ul. Lelewela 37,

ul. Partyzantów 68,

 

w Biłgoraju,

 

 

 

ul. 3 Maja 1,

 

ul. Żwirki

22-440

22-400 Zamość

 

 

ul. Przemysłowa 23,

 

22-500

 

 

 

i Wigury 3,

Krasnobród

 

 

 

 

 

23-400 Biłgoraj

 

Hrubieszów

 

22-600 Tomaszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubelski

 

 

 

10. Zasady uczestnictwa (w tym zasady ochrony danych osobowych):

 

 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z Autorów na postanowienia zawarte w niniejszym

 

Regulaminie.

 

 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

 1. Konkurs ma charakter jawny.

 

 1. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.

 

 1. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.

 

 1. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia dóbr/praw osób trzecich przez Autorów prac zgłoszonych do Konkursu.

 

 1. Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością organizatorów Konkursu.