GMINNE


PRZEDSZKOLE W ŁASZCZOWIE


tel: (84) 66 11 530

 

 

      Aktualne wydarzenia

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1-15 marzec 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,o których mowa wart. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo Oświatowe 18-29 marzec 2019 r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5 kwiecień, do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 8-12 kwiecień 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 17 kwiecień 2019 r, do godz. 15:00

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do Gminnego Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym 24-30 kwiecień 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,o których mowa wart. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo Oświatowe 6-10 maj 2019 r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 maj 2019 r., do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 20-24 maj 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 29 maj 2019 r., do godz. 15:00

 

 

 

………………........................

(miejscowość, data)

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020*

Deklaruję, że moje dziecko będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………….…………….…………………………………………………………………………………..  

pełna nazwa i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego

 
   

 

 

Dane identyfikacyjne dziecka

imiona

 

nazwisko

 

PESEL


       

data urodzenia

dzień

miesiąc

rok

Adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych

 

Adres miejsca zamieszkania dziecka

 

 

 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu będzie wynosił ………. godzin dziennie tj. od  ……...    do …………

 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

podpisy rodziców/opiekunów  prawnych: ...........................        …………………………………

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe)

 

I. Dane osobowe dziecka

 

imię

 

drugie imię

 

nazwisko

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data urodzenia

 

miejsce urodzenia

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

 

 II. Dane osobowe rodziców dziecka/opiekunów prawnych

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

imię

 

nazwisko

 

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

telefon komórkowy

 

adres e-mail

 

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

nazwa firmy

 

adres firmy

 

telefon kontaktowy

 

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

imię

 

nazwisko

 

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

telefon komórkowy

 

adres e-mail

 

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

nazwa firmy

 

adres firmy

 

telefon kontaktowy

 

 

 

III. Wybrane placówki

 

Nazwa i adres placówki

1.

 

2.

 

 

 IV. Kryteria przyjęcia - (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)

 

Kryteria obowiązkowe (ustawowe - 10 pkt. za spełnienie każdego kryterium)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Kryteria dodatkowe (określone przez organ prowadzący obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego)

1.

Obydwoje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mieszkający na terenie gminy Łaszczów pracują (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy

cywilnoprawnej), prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne, uczą się lub studiują- kryterium ma również zastosowanie w przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko. ( 5pkt.)

 

załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

2.

Jeden z rodziców(opiekunów prawnych) kandydata mieszkający na terenie gminy Łaszczów pracuje (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej), prowadzi  działalność gospodarczą, prowadzi  gospodarstwo rolne, uczy się lub studiuje.(5 pkt.)

 

załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

3.

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. (4 pkt.)

 

załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

 

V. Deklarowany pobyt dziecka w placówce wychowania przedszkolnego:

 

Godziny pobytu dziecka w placówce: od ………….. do………..

 

 VI. Oświadczenie

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……………………………

………………………………..

…………………………………

                                  data

         podpis matki/opiekunki prawnej

        podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600), oświadczam, że dane przedstawione we wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola są prawdziwe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów edukacyjnych związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola oraz z prowadzoną rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 

…………………………………

………………………………..

…………………………………

                                  data

         podpis matki/opiekunki prawnej

        podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

Pouczenie:

  1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457).
  2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są dyrektorzy prowadzonych przez gminę Łaszczów przedszkoli wskazanych we wniosku.
  3. Podanie danych identyfikacyjnych jest obowiązkowe.
  4. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów, zawartych we wniosku, jest nieobowiązkowe, przy czym w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie spełnia.

 

 UWAGA! Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć w placówce

 

 

 

Liczba punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną:

 

Punkty za kryteria ustawowe ..............

 

Punkty za kryteria dodatkowe ............

 
 

Podpisy członków Komisji:

 

1……………………….…………………

2………………………….………………

3.…………………………………………

 

Data……………………………...